Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh 8B198

Kích thước: Ngang 9 cm, Cao  6.5 cm, Sâu  3 cm

Chất liệu : Gniess

Nguồn gốc: Sông Hinh Phú Yên, Viet Nam