Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tranh quê 5C191

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 17cm, Sâu 5cm

Chất liệu: Gniess

Nguồn gốc: Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam