Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi thác

Mã: SHV155 Danh mục:

Kích thước: 13cm x 10cm x 8cm

Chất đá : Bazan