Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Sơn núi hữu tình

Mã: SVV158 Danh mục:

Kích thước :  12 x 15 cm
Chất đá: Gờ nai

Đá cảnh nghệ thuật vân thạch thể hiện lên phong cảnh Sơn núi hữu tình