Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Hoàng Ngư

Mã: SVV159 Danh mục:

Kích thước : 10 x 11 cm
Chất đá: Gờ nai