Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đại ngàn 2B171

Kích thước: Ngang 42cm, Cao 28cm, Sâu 8cm

Chất liệu : Gniess