Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Bồ Tát

Mã: SVV108 Danh mục:

Kích thước : 23 x 14cm

Chất đá: Gờ nai