Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Soi Bóng

Mã: SVV111 Danh mục:

Kích thước : 20cm x 23cm x 6cm

Chất đá: Bazan