Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đơm Hoa Kết Trái

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 12cm, Sâu 5cm

Chất liệu : Gniess