Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Mẫu tử

Mã: SHV218 Danh mục:

Kích thước: 10 x 14 cm
Sugata-shi
Chất đá: biến chất