Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Người 11A181

Size: W 8cm x H 12cm x D 7cm

Origin: Duy Xuyên Quang Nam, Viet Nam