Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Núi 5C192

Kích thước: Ngang  28 cm, Cao  9 cm, Sâu    12 cm

Nguồn gốc: Duy Trung, Duy Xuyên Quảng Nam, Viet Nam