Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Đồi cát

Mã: SHV214 Danh mục:

Kích thước: 8 x 25 cm.
Doha-seki
Chất đá: bazan