Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Nguyện Cầu 7B171

Ngang 8 cm, Cao 11cm, Sâu 3.5cm