Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Xâm Thực

Mã: SHV197 Danh mục:

Kích thước: 12cm x 10cm x 09cm

Chất đá ở vùng núi Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam