Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Vô Thường

Mã: SHV136 Danh mục:

Kích thước : 25cm x 18cm x 13cm

Chất đá: Bazan