Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Vạn Hóa

Mã: SVV174 Danh mục:

Kích thước : 12 x 20 cm
Chất đá : gờ nai