Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Trường sơn (Yamagata-ishi)

Kích thước(cm): 16 L x 7 W x 5 H

Chất đá: Bazan.