Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Trâu

Mã: SHV144 Danh mục:

Kích thước : 20cm x 14cm x 7cm

Chất đá: Bazan