Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Tị Vũ

Mã: SHV137 Danh mục:

Kích thước : 10cm x 20cm x 20cm

Chất đá: Bazan