Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Thiên Mã Tinh Thần Kiện

Mã: SHV217 Danh mục:

Kích thước :  37 x 30 cm
Dobutsu-ishi
Chất đá: bazan