Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Thần Tài

Mã: SHV147 Danh mục:

Kích thước : 15cm x 17cm x 5cm

Chất đá: Bazan