Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Thác Cổ

Mã: SHV105 Danh mục:

Kích thước : 33cm x 26cm x 13cm

Chất đá: Bazan