Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh San Ta và Tuần Lộc

Mã: SVV155 Danh mục:

Kích thước : 18 x 12 cm
Chất đá: Gờ nai