Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Ruộng Bậc Thang

Mã: SHV204 Danh mục:

Kích thước : 18 x 9 cm

Ruộng Bậc Thang, một thể loại tranh phong cảnh sản xuất nông nghiệp ở miền núi việt Nam và cá nước Đông Dương