Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Ông Địa

Mã: SHV174 Danh mục:

Kích thước : 10cm x 20cm x 4cm

Chất đá: Bazan