Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi Xa

Mã: SHV126 Danh mục:

Kích thước : 22cm x 9cm x 9cm

Chất đá: Bazan