Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi và Hàng Động

Mã: SHV117 Danh mục:

Kích thước : 20cm x 15cm x 18cm

Chất đá: Bazan