Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi Thác 4

Mã: SHV156 Danh mục:

Kích thước: 22cm x 10cm x 11cm
Chất đá : Bazan