Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi Một Đỉnh

Mã: SHV109 Danh mục:

Kích thước : 27cm x 9cm x 13cm

Chất đá: Bazan