Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi đơn

Mã: SHV150 Danh mục:

Kích thước: 24cm x 09cm x 09cm

Chất đá : Bazan