Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

NÚI ĐƠN

Mã: SHV176 Danh mục:

Kích thước : 29 x 13 cm
Chất đá: Bazan