Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi Ba Đỉnh

Mã: SMV30 Danh mục:

Kích thước : 14cm x 10cm x 8cm

Chất đá: Bazan