Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Núi

Mã: SHV148 Danh mục:

Kích thước : 29 x 15 cm
Chất đá: Bazan