Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Nhị Lĩnh Sơn

Mã: SHV157 Danh mục:

Kích thước : 23cm x 23cm x 9cm

Chất đá: Bazan