Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Nhị Lĩnh Phong

Mã: SMV22 Danh mục:

Kích thước : 11cm x 8cm x 6cm

Chất đá: Bazan