Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Nhật

Mã: SVV139 Danh mục:

Kích thước : 12 x 17cm
Chất đá: cuội kết