Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Kích thước : 20 x 21 cm

Chất đá: Bazan