Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Mã Sơn

Mã: SHV121 Danh mục:

Kích thước: 35cm x 17cm x 26cm
Chất đá : Gneiss