Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Lý Khiêu Long Môn

Mã: SVV123 Danh mục:

Kích thước : 28 x 22cm.
Chất đá: Gờnai
Đàn cá CHÉP vượt vũ môn.