Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Lá Bồ Đề Tâm

Mã: SVV135 Danh mục:

Kích thước : 12 x 16 cm
Chất đá: Gờ nai