Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Kỳ Thạch

Mã: SHV151 Danh mục:

Kích thước : 25cm x 15cm x 11cm

Chất đá: Bazan