Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hồ

Mã: SHV153 Danh mục:

Kích thước : 22cm x 20cm x 14cm

Chất đá: Bazan