Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hổ

Mã: SHV173 Danh mục:

Kích thước: 20cm x 11cm x 5cm

Chất đá : Bazan