Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Hồ

Mã: SHV154 Danh mục:

Kích thước : 21cm x 12cm x 10cm

Chất đá: Bazan