Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Độc Lĩnh Sơn

Mã: SHV175 Danh mục:

Kích thước: 40 x 22cm

Chất đá: Bazan