Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đảo là nhà một khẩu hiệu nằm lòng với bao người, đá cảnh được đặt tên Đảo xa một sản phẩm đá cảnh nghệ thuật do thiên nhiên tạo ra nó đem lại 1 cảm xúc thật đặc biệt đối với người hiểu được nó.

Kích thước : 14 x 11 cm
Shimagata-ishi
Chất liệu: banzan