Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Xuyên sơn

Mã: SMV24 Danh mục:

Kích thước : 12 x 10 cm
Chất đá: Bazan