Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá cảnh Tị vũ – Hồ

Mã: 13suiseki11D16 Danh mục:

Size: W 14cm x H 12cm x D 4.5cm
Material: Gneiss