Cell phone: 84 - 0913 916 457 Mr. Hiep 24/7 - Email: hiepninh46@gmail.com

Đá Cảnh Thụy (Ngủ)

Mã: SMV23 Danh mục:

Kích thước: 12 x 11cm

Chất đá: Caxedon